Neamț – Planul de școlarizare și organizarea rețelei școlare în anul 2019-2020

Foto: Stiri-Neamț

Planul de școlarizare aprobat prin OMEN nr.4057, anexa 30/28.05.2019, la învățământul preuniversitar de stat, cuprinde :

– 11.457 de locuri la învățământul preșcolar din care 8.036 la program normal și 3.421 la program prelungit;

– 21.031 de locuri la învățământul primar din care 81 la programul ”A doua șansă”;

– 17.270 de locuri la învățământul gimnazial din care 219 la programul ”A doua șansă”;

– 559 de locuri laînvățământul de artă (primar și gimnazial);

– 305 de locuri laînvățământul sportiv (primar și gimnazial);

– 1.530 de locuri pentru Cluburile Sportive Școlare.

Pentru nivelele de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial s-a avut în vedere ca toți copii/elevii să fie cuprinși în aceste forme de școlarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat și cei cu nevoi speciale. La aceste nivele de școlarizare, pentru creșterea calității actului didactic și reducerea cheltuielilor salariale, s-a avut în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la  învățământ simultan/ dublu-simultan și includerea elevilor, de la structurile cu efective extrem de reduse la școlile de centru, cu precădere în zonele rurale.

La învățământul liceal clasa a IX-a zi, prin OMEN nr.4197/2019, ni s-au repartizat 166 de clase, din care 108 la liceu și 58 de clase pentru învățământul profesional (față de propunerea noastră o clasă de liceu a fost transformată în clasă de învățământ profesional). În aceste condiții a fost redusă o clasă specializarea „Matematică-informatică” de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani (unde media de admitere a fost, anul trecut, foarte scăzută), a fost transformată în învățământ profesional și atribuită Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman.

În aceste condiții la nivel de județ avem la învățământul liceal următoarea distribuție a claselor :

– 51 de clase învățământ teoretic din care : 20 specializarea „matematică-informatică”, 12 „științe ale naturii”, 10 „filologie” și 9 „Științe sociale”;

– 19 clase învățământ vocațional din care : 6 specializarea „sportiv”, 4 „pedagogic”, 7 „teologic” și 2 „arte” (1 „muzică” și 1 „arte vizuale”);

– 38 de clase învățământ tehnologic din care : 10 la profil „tehnic”, 18 „servicii” și 10 „resurse naturale și protecția mediului”

La învățământul profesional situația, pe domenii, se prezintă astfel :

 • Agricultură – 3 clase
 • Chimie industrială – 1 clasă
 • Comerț – 6 clase
 • Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – 2 clase
 • Electric – 3,5 clase
 • Electronică automatizări – 2,5 clase
 • Estetica şi igiena corpului omenesc – 0,5 clase
 • Fabricarea produselor din lemn – 4,5 clase
 • Industrie alimentară – 2,5 clase
 • Industrie textilă şi pielărie – 7,5 clase
 • Materiale de construcţii – 0,5 clase
 • Mecanică – 16 clase
 • Silvicultură – 0,5 clase
 • Turism şi alimentaţie – 8 clase

Total : 58 de clase din care una în sistem dual, calificarea ”filator”

La învățământ liceal seral au fost aprobate – 2 clase la clasa a IX-a și 9 clase la clasa a XI-a.

La învățământ liceal cu frecvență redusă au fost aprobate – 4 clase a IX-a.

La la învățământul postliceal și de maiștri au fost aprobate – 15 clase.

La stagiile de pregătire practică au fost aprobate – 2 clase.  

Toate aceste clase sunt în concordanța cu planul realizat în acest an școlar (s-a repartizat un număr de clase egal cu cel existent).

La rețeaua școlară pentru anul 2019-2020, față de luna ianuarie 2019 când a fost transmisă către minister, au fost operate următoarele modificări : a fost înființată o unitate de învățământ particular Grădinița cu Program Prelungit „Elisei” Piatra-Neamț și a fost redeschisă, la cererea organizației conducătoare, Grădinița „Roza Venerini” Pildești, comuna Cordun.

Rețeaua școlară, pentru anul 2019-2020, va fi constituită din 330 de unități școlare : 152 cu personalitate juridică și 178 de structuri arondate (din care 143 în mediu rural).

Cele 152 de unități școlare cu personalitate juridică se clasifică astfel :

 • unități de învățământ preșcolar : 8 (din care 2 în mediu rural)
 • unități de învățământ gimnazial : 90 (din care 71 în mediu rural)
 • unități de învățământ liceal : 35 (din care 8 în mediu rural)
 • unități de învățământ profesional : 4 (toate în mediu rural)
 • unități de învățământ postliceal : 6
 • unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare : 4
 • un centru de excelență
 • un club sportiv școlar.
 • IȘJ, CCD și CJRAE
Inspector școlar,
Prof. Constantin-Mircea Corlăţeanu