23 August la Piatra-Neamț

În 1971, cea de-a 27-a aniversare a eliberării patriei s-a desfășurat în Piatra-Neamț, ca de altfel în întreaga țară, sub semnul „hotărârii neabătute a oamenilor muncii, strâns uniți în jurul partidului”.

*Paradă cu militari în frunte

În tribuna instalată în Piața Alexandru cel Bun (acum Piața Ștefan cel Mare, tronsonul cuprins între Teatrul Tineretului și Hotel Ceahlău – n.a.), festiv împodobită, „dominată de culorile vii ale steagurilor”, au luat loc tovarășii vremurilor: Ștefan Boboș, Vasile Gherasim, Ion Angelescu, Gheorghe Ibănescu, membri și supleanți ai biroului Comitetului județean de partid și ai Comitetului executiv al Consiliului popular județean. După intonarea imnului de stat al Republicii Socialiste România, mitingul a fost deschis de tovarășul Vasile Gherasim, prim-secretar al Comitetului municipal Piatra-Neamț, primarul municipiului. Imediat a început demonstrația oamenilor muncii.

«În pas cadențat, strângând ferm armele în mâini muncitoare, au intrat în piața demonstrației blocurile gărzilor patriotice ale muncitorilor, țăranilor și intelectualilor – scut de nădejde în apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului nostru muncitor. Printre cei care deschid coloana, se află luptători de la CIAPN, fruntași pe județ la pregătirea militară. Trec, de asemenea, în pas cadențat, luptătorii de la UFS, fabricile Reconstrucția, Comuna din Paris, 8 Martie, de la I.M. Ceahlău, CEIL, Întreprinderea „23 August”.

Au demonstrat, apoi, detașamentele de tineri, îmbrăcați în frumoase uniforme albastre, care participă la pregătirea militară pentru apărarea patriei.

Alături de tinerii de la fabrica Reconstrucția, fruntași pe județ la pregătirea militară, ca și în activitatea de producție, în rândul demonstranților se află tineri – fete și băieți – de la UFS, CIAPN, IM Ceahlău, cooperația meșteșugărească».

* Demonstrația chimiștilor, forestierilor și a altor muncitori fruntași

Marea demonstrație a oamenilor muncii din municipiul reședință de județ a continuat cu defilarea colectivele de chimiști de pe platforma industrială Săvinești:

«Prin mulțimea de steaguri și flori, am distins graficele care oglindesc în modul cel mai fidel hărnicia și priceperea. În cinstea acestei sărbători, chimiștii au realizat peste prevederi 65,8 milioane lei la producția globală, spor care s-a concretizat, între altele, prin depășirea sarcinilor cu 858 tone fire și fibre chimice. În imensa coloană, am revăzut colectivele de la secțiile Poliamid, Fibră II, Fibră III, Filare, Textil, pe destoinicii muncitori Ion Radu, Victor Mocodeanu, Constantin Pavel, Elena Vacaru, Lucica Budacă și alții, care, muncind cu pasiunea caracteristică omului proprietar și producător, au pus în valoare noi rezerve, îmbogățind șirul succeselor».

Prin fața tribunei, a trecut, apoi, colectivul altei întreprinderi fruntașe din județ – Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatra-Neamț. Sarcinile de plan fuseseră depășite aici cu 25 milioane lei la producția globală și cu peste 23 milioane lei la producția marfă.

«În atmosfera caracteristică marilor sărbători ale poporului nostru, au venit la demonstrația din Piața Alexandru cel Bun și colectivele de la Întreprinderea de transporturi auto, Întrepriderea mecanică Ceahlău, fabricile Reconstrucția, 8 Martie, Zorile noi, care au prezentat bogate bilanțuri de realizări închinate marii sărbători de la 23 August. Coloana a fost continuată de un grup compact al celor care dau noi valențe bogăției de pe aceste meleaguri – „aurul verde”. Au fost câteva mii de forestieri din cadrul CEIL și platforma Piatra-Neamț, care au raportat că, în întrecerea socialistă, ei au dobândit succese importante privind valorificarea superioară a masei lemnoase. Cifrele de pe panouri și grafice au ilustrat cu prisosință că, în perioada care a trecut de la începutul anului, principalii indicatori au fost substanțial, depășiți. De exemplu, prevederile de plan pe cele 8 luni au fost realizate cu peste 15 zile mai devreme. Ca urmare, până la sfârșitul lunii, se vor realiza în plus 35,2 milioane lei la producția globală și 38,7 milioane lei la producția marfă. Printre autorii succeselor amintite, se numără muncitorii Grigore Crețu, Avram Țucu, Dumitru Răcaru și foarte mulți alții».

* Parada constructorilor, cooperatorilor și a lucrătorilor IRE

Și constructorii de pe șantiere au raportat că „amplul program de investiții privind dezvoltarea județului se realizează cu succes”: «Echipele conduse de Constantin Liciu, Vasile Catană, Ștefan Tier, Constantin Isac, Dumitru Chirileasa, Nicolae Andriuță și alții sunt doar o parte din cei care au predat primele obiective industriale și social-culturale din acest an. Printre ele, se situează noua mașină de hârtie pergamenată fină și cu cristal, de la Fabrica Reconstrucția, obiectiv realizat cu 60 de zile mai devreme, 135 km drumuri forestiere, 480 apartamente proprietate de stat».

În mare entuziasm, au demonstrat și țăranii cooperatori ai județului: «Din cifrele înscrise pe grafice și panouri, reiese că, în multe unități, s-au obținut producții care se apropie sau depășesc cifra de 3.000 kg la hectar. Recunoaștem printre cei care ovaționează pentru pace și progres, pentru belșug și bunăstare, cooperatorii din Girov și Căciulești, din Bodești și Bălțătești, din Costișa, Zănești, Dulcești și Bozienii de Sus, din Bârgăoani, Bălănești, Talpa, din Agapia, Vânători, Țibucani». (…)

«Văzându-i în coloană pe lucrătorii IRE, reporterul s-a dus imediat cu gândul la acele zile din luna iulie, când stihiile naturii s-au dezlănțuit, provocând grave perturbații în sistemul de alimentare cu energie electrică a zonei Bicazului. 30 de ore continuu au muncit, săvârșind adevărate acte de abnegație, lucrători ca N. Radu, N. Luca, G. Slont, G. Fluieraș. V. Mereuță. Să adăugăm aici că, în lunile acestui an, au fost electrificate și racordate la sistem 25 de sate noi, că s-au executat extinderi de rețea pe circa 200 km, că s-a pus sub tensiune linia de 20 Kv de pe Valea Bistriței, că se îndeplinesc astfel cu cinste sarcinile».

* Ultima sărbătorire a zilei de 23 august la Piatra-Neamț

Ultimul 23 august, adică a 45-a aniversare de la eliberarea patriei, s-a celebrat la Piatra-Neamț, în Piața Petrodava, în fața unei tribune amenajate pe platoul Casei de Cultură. Demonstrația oamenilor muncii s-a desfășurat pe bdul Republicii, pe traseul Gară-Teatrul Tineretului. «Din coloană, am reținut chipurile fruntașilor în întrecere, între care s-au remarcat, în mod deosebit, echipele conduse de Constantin Platon, Nicolae Muscalu, Maria Ceaușu, muncitorii Viorel Zegan, Ștefan Macarie, Viorel Popârda ș.a.

La marea demonstrație a acestui August 23, au participat și aproape 3.000 de oameni ai muncii de pe ogoarele județului: cooperatori, mecanizatori, specialiști, țărani cu gospodărie individuală.

Frumosul car alegoric care a trecut prin fața tribunei, prin simboluri convingătoare, a ilustrat drumul mereu ascendent pe care l-a străbătut agricultura noastră, de la constituirea primelor unități cooperatiste și până astăzi. În coloanele care au trecut prin fața tribunei, am recunoscut membri cooperatori de la cooperativele agricole de producție Dochia, Dobreni, Girov, Ștefan cel Mare, Bodești, Păstrăveni, Dulcești, unități binecunoscute prin nivelul ridicat al producțiilor realizate. În coloana țărănimii, am distins și salopetele albastre ale mecanizatorilor care alcătuiesc detașamentul organizat al clasei muncitoare de la sate. Printre aceștia, i-am recunoscut pe mecanizatorii de la SMU Păstrăveni, Moldoveni, Bodești, Trifești și Dulcești, pe mecanizatorul Gheorghe Marian, de la Ștefan cel Mare, care, în vara acestui an, cu combina sa, a recoltat 488 t cereale păioase».

Reprezentanții miilor de șoimi ai patriei, pionieri, elevi și tineri ai orașului, „prin emoționante tablouri și înscrisuri, prin scandări și ovații prelungite, au adus un vibrant omagiu și deplina lor recunoștință partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit părinte al copiilor și tineretului țării”.

«Din miile de glasuri, au răzbătut mulțumirile fierbinți, pline de recunoștință, față de tovarășii Nicolae și Elena Ceaușescu. Înscrisul „Suntem copiii Epocii de Aur” poartă semnificația bucuriei, a privilegiului de a beneficia de minunatele condiții create copilăriei fericite, de grija părintească cu care le este vegheată și ocrotită viața și dreapta creștere».

La Casa de Cultură, artiști amatori, din toate generațiile, de la veterani până la formațiile marilor întreprinderi din Piatra Neamț, din centre de creație și cultură socialistă din județ, din școli, Case ale Pionierilor și Șoimilor patriei, au contribuit la spectacol.

Cu o zi înainte, oficialitățile locale, în frunte cu prim-secretarul Județenei de partid, Maria Gheorghe, depuseseră coroane și jerbe de flori la cimitirele eroilor români și sovietici, căzuți în lupta pentru eliberarea patriei.

Sursa: Cotidianul Ceahlăul (anii 1971, 1989)

Violeta MOȘU; Foto: Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț